1. National Kidney Foundation 2017 Spring Clinical Meetings Abstracts April 18-22, 2017

  http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2017.02.004
  AMER J KIDNEY DIS - 被引用次数:0 时间:2017 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. 2017 AANS Annual Scientific Meeting Los Angeles, CA • April 22–26, 2017

  http://dx.doi.org/10.3171/2017.4.jns.aans2017abstracts
  J NEUROSURG - 被引用次数:0 时间:2017 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. Contrast Media Research 2017 Durango, Colorado USA, October 22–25, 2017 Convener

  http://dx.doi.org/10.1097/rli.0000000000000445
  INVEST RADIOL - 被引用次数:0 时间:2018 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Contrast Media Research 2017 Durango, Colorado USA, October 22–25, 2017 Convener

  http://dx.doi.org/10.1097/rli.0000000000000424
  INVEST RADIOL - 被引用次数:0 时间:2017 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Guidelines for the Treatment of Pulmonary Hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017...

  Keiichi Fukuda; Hiroshi Date; Shozaburo Doi; Yoshihiro Fukumoto; Norihide Fukushima; Masaru Hatano; Hiroshi Ito; Masataka Kuwana; Hiromi Matsubara; Shin-ichi Momomura; Masaharu Nishimura; Hitoshi Ogino; Toru Satoh; Hiroaki Shimokawa; Keiko Yamauchi-Takihara; Koichiro Tatsumi; Hatsue Ishibashi-Ueda; Norikazu Yamada; Shunji Yoshida; Kohtaro Abe; Aiko Ogawa; Takeshi Ogo; Takatoshi Kasai; Masaharu Kataoka; Takashi Kawakami; Shigetoyo Kogaki; Mashio Nakamura; Tomotaka Nakayama; Mari Nishizaki; Koichiro Sugimura; Nobuhiro Tanabe; Ichizo Tsujino; Atsushi Yao; Takashi Akasaka; Motomi Ando; Takeshi Kimura; Takayuki Kuriyama; Norifumi Nakanishi; Toshio Nakanishi; Hiroyuki Tsutsui;
  http://dx.doi.org/10.1253/circj.cj-66-0158
  CIRC J - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Joint CHEST-SGP Congress 2017. Basel, Switzerland, 7-9 June 2017: Abstracts

  http://dx.doi.org/10.1159/000474251
  RESPIRATION - 被引用次数:0 时间:2017 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. National Kidney Foundation 2017 Spring Clinical Meetings Abstracts April 18 – 22, 2017

  http://dx.doi.org/10.1053/j.ackd.2017.02.005
  ADV CHRONIC KIDNEY DIS - 被引用次数:0 时间:2017 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. International Symposium on Immunonutrition 2017, Madrid, 17th-19th July, 2017, 10th Anniversary: Abstracts

  http://dx.doi.org/10.1159/000478672
  ANN NUTR METAB - 被引用次数:0 时间:2017 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Advances in optimization theory and applications (Baikal 2017, ICCESEN 2016 and 2017...

  Oleg Khamisov; Weber Gerhard-Wilhelm;
  http://dx.doi.org/10.1080/10556788.2019.1582839
  被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Book Review: Johannine Studies 1975–2017. By Francis J. MoloneyJohannine Studies 1975–2017. By MoloneyFrancis J.. WUNT 372. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017. Pp xvi + 660. €189.

  William Loader;
  http://dx.doi.org/10.1177/0040563918767330b
  被引用次数:0 时间:2018 导出 [打开HTML->sci-hub]